Pagrindinis meniu

Teisinė informacija

Lengvatos, priklausančios auginant neįgalų vaiką

Darbas:

Darbo rinkoje papildomai remiami:

 • Neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • Šeimos pasirinkimu vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis neįgalų vaiką iki 18 metų.

Įdarbinimas subsidijuojant:

 • Darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį per visą jų darbo laikotarpį mokama faktiškai dirbtą laiką pagal LRV patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija;
 • Darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir šeimos pasirinkimu vaiko motiną (įmotę) arba tėvą (įtėvį), vaiko globėją, rūpintoją, faktiškai auginantį neįgalų vaiką iki 18 metų, subsidijos darbo užmokesčiui mokamos iki 12 mėnesių.

Pagrindas: Užimtumo rėmimo įstatymas, 2012-12-20 Nr. X-694.

Neapmokestinamo darbo užmokesčio dydis:

 • 800 Lt – asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • 600 Lt – asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalimo lygis.

Pagrindas: Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, 2012-11-13 Nr. IX-1007.

Atostogos:

 • Neįgaliesiems asmenims suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos;
 • Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos;
 • Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi darbuotojai, vieni auginantys neįgalų vaiką;
 • Neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų – iki 30 kalendorinių dienų suteikiamos nemokamos atostogos darbuotojų reikalavimu.

Pagrindas: Darbo kodeksas, 2013-03-14 Nr. IX-926.

Papildomos poilsio dienos:

 • Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

Pagrindas: Darbo kodeksas, 2013-03-14 Nr. IX-926.

Atleidimas iš darbo:

 • Darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, neįgaliaisiais, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.
 • Pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius turi darbuotojai, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Pagrindas: Darbo kodeksas, 2013-03-14 Nr. IX-926.

Ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas nustatomas (apmokant proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui):

 • pareikalavus darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
 • neįgaliojo reikalavimu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą.

Pagrindas: Darbo kodeksas, 2013-03-14 Nr. IX-926.

Viršvalandisnis darbas:

 • Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu;
 • Neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, jeigu to jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada.

Pagrindas: Darbo kodeksas, 2013-03-14 Nr. IX-926.

Ženklo „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės naudojimas:

 • Teisę naudoti ženklą turi fizinis asmuo vežantis vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Pagrindas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-06-07 įsakymas Nr. A1-225.

Transporto lengvatos:

 • Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

Pagrindas: Transporto lengvatų įstatymas, 2012-06-21 Nr. VIII-1605.

Teisinė pagalba:

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi asmenys:

 • Kuriems nustatytas sunkus neįgalumas;
 • Neįgalių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

Pagrindas: Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2012-06-19 Nr. VIII-1591.

Vykimas per pasienio kontrolės punktus:

 • Teisę vykti be eiles turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą.

Pagrindas: LRV nutarimas 2011-01-12 Nr. 126.